Здравейте, Драги читатели.

Казвам се Димо Василев, по образование социолог, а по душа – поет.
Надявам се да ви е полезно и хубаво тук, в този дом.

В долните редове, накратко, ще ви споделя защо се захванах с този проект.
И ако не ви доскучае, значи и вие търсите това вдъхновение на митологичния герой. 

Всичко е заради… Историята – начинът на съществуване през изкуствата.

Винаги съм се възхищавал на въображението като сетиво и способност на човека, да влиза и излиза през портите на вдъхновението.

И като дете винаги обичах да играя, да фантазирам, да виждам чудни земи и да се бия с “лошия”, да убивам дракона, или да го опитомявам; да мечтая, да разигравам различни сценарии относно героизма си.

В онази малка крехка възраст се вдъхнових да направя и митология от персонажи от детски, книги и игри.
Имах идеи как да се развият събития и персонажи, които биват епични, поучителни, героични и дори трагични.

По-късно се вдъхнових да чета всякаква литература,
Даже написах първият си роман около 22-та си годишнина, непубликуван.

И това искам да споделя – търсенето и очарованието, как се разказва една История, как може да ни научи на толкова много неща, стига само да си позволим да мечтаем.

Какво значи да разкажеш една история? Как да я предадеш? Как да разграничиш своят поглед от това, което чувстваш и искаш да намериш в света?

Историята на митологичния Херакъл, на мистичния Один, на Змея, на елфите, на орките; на културите по света носещи преданията, понякога толкова далечни чак биват митологизирани цели народи.

Историята на разказвача от древни времена, от „Епосът на Гилгамеш/Билгамес”, от древните поети, които развиват препредаването на мита в красиво излияние в романтичен оттенък на отминали времена.

И така стигаме дотук, но продължаваме напред.

Завършвам с един велик цитат:

„Няма по-голяма агония, от това в себе си да задържиш неизказана история” –  Мая Анджело.

___
Контакт за връзка: [email protected] 

 

Hello dear readers.

My name is Dimo Vasilev and by education I am sociologist, but by calling – a poet.
I hope you find it useful and nice here in this Home.

In the bottom lines, in short, I will explain why I started this project.
If you’re not bored, then you’re also, like me, looking for loads of inspiration from the mythological Hero.

It’s all aboyt the… Story – the way of being throughout the Arts.

I have always admired the imagination as a sense and ability, the skill to go through and through the gates of inspiration.

As a child I always loved to play, fantasize, see strange lands and fight the “bad”, kill the dragon, or tame him; to dream, to look at different scenarios for my heroism.

In that tiny fragile age, I was also inspired to make mythology inspired by the charachters from cartoons, books and games.
I had ideas for how I could develop characters that were epic, instructive, heroic and tragic.

Further, I was inspired to read any genre of literature.
I even wrote my first novel about my 22nd anniversary, unpublished.

And this is what I want to share – the searching and fascination by how a story is told, how you can learn many things, if only we can allow ourselves to dream.

What does it mean to tell a story? How to deliver? How do you differentiate your look from what you feel and seek to have in the world?

The story of the mythological Hercules, the mystical Odin, the Serpent, the Elves, the Orcs;the cultures of the world carrying tales, sometimes from a land far away, that they become myth itself.

The storytelling from the ancient storyteller, from The Gilgamesh / Bilgames Epoch, from ancient poets who developed the re-telling of myths in a beautiful outpouring in a romantic tint of past times.

And now we are on the crossroad, but we keep on moving.

I end with a great quote:

“There is no greater agony than dwelling on an untold story” – Maya Angelo.
___
Our contact: [email protected]